Strona główna

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2017/2018

Zasady

 obowiązujące przy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych

na rok szkolny 2017/2018

 

I.  O przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej mogą się ubiegać kandydaci, którzy:

1.      Posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum.

2.      [w przypadku kandydatów do szkół zawodowych] Posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie lekarskie zawierające  orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

II. W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc:

1.      W pierwszym etapie brane są pod uwagę kryteria (patrz - tabela):

1)      wynik egzaminu gimnazjalnego,

2)      oceny ze świadectwa ukończenia gimnazjum,

3)      świadectwo z wyróżnieniem (pasek),

4)      szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie.

2.      W przypadku równorzędnych wyników w drugim etapie przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia (potwierdzonymi opinią ppp).

3.      W przypadku równorzędnych wyników lub jeżeli szkoła dysponuje miejscami, w trzecim etapie brane są pod uwagę kryteria:

1)      wielodzietność rodziny kandydata,

2)      niepełnosprawność kandydata,

3)      niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4)      niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

5)      niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6)      samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7)      objęcie kandydata pieczą zastępczą.

III.  W pierwszej kolejności przyjmowani są laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim – zgodnie z listą ogłoszoną przez Kuratora Oświaty do końca lutego 2017 r.

IV. Terminy związane z rekrutacją określił Kurator Oświaty.

 

REKRUTACJA 2017/2018 - PUNKTACJA

Ustawa o systemie oświaty

Kryteria 1 - 4

 

Rozporządzenie MEN

Liczba punktów

max

1. Wynik egzaminu

Np. za wynik egzaminu  80% (x 0,2) kandydat otrzymuje 16 pkt., za 60%  - 12 pkt.

100

Język polski  

%x0,2 = 20

 

Matematyka 

%x0,2 = 20     

 

Historia i WoS 

%x0,2 = 20

 

Przyrodnicze 

%x0,2 = 20

 

Język obcy PP

%x0,2 = 20

 

2. Świadectwo gimn.

Punkty przyznaje się za oceny: „2”/”3”/”4”/”5”/”6”

72

Język polski  

2  / 8 / 14 / 17 / 18

 

Matematyka 

2  / 8 / 14 / 17 / 18

 

Ustalony /oddz./ 1*

2  / 8 / 14 / 17 / 18

 

Ustalony /oddz./ 2*

2  / 8 / 14 / 17 / 18

 

3. Pasek

 

7

 

A. Tytuły w zawodach wiedzy**

18

4. Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie

k.prz. – konkurs przedmiotowy

k.tem. – konkurs tematyczny, k.interd. – konkurs interdyscyplinarny,

r.pl.n. – ramowy plan nauczaania, szk. art. – szkoła artystyczna

1. Ponadwojewódzkie konkursy wiedzy organizowane przez  Kuratorów Oświaty na podst. porozumień

Finalista k.prz.– 10

Laureat k.tem. lub k.interd. – 7

Finalista k.tem. lub k.interd. – 5

 

 

 

 

2. Międzynarodowe lub ogólnopolskie konkursy wiedzy albo turnieje ogólnopolskie - artystyczne

Finalista konkursu z przedmiotu lub przedmiotów objętych r.pl.n. szk. art. – 10

Laureat turnieju z przedmiotu (lub -ów) nieobjętych r.pl.n. szk. art .  – 4

Finalista turnieju z przedmiotu (lub -ów) nieobjętych r.pl.n. szk. art . – 3

 

 

 

 

3. Wojewódzkie konkursy wiedzy organizowane przez  KO

Finalista (≥2) k. prz. – 10

Laureat (≥2) k.tem. lub k.interd. – 7

Finalista (≥2)  k.tem. lub k.interd. – 5

Finalista k.prz. – 7

Laureat  k.tem. lub k.interd. – 5

Finalista k.tem.,interd. – 3

 

 

 

 

 

 

 

4. Ponadwojewódzkie lub wojewódzkie konkursy lub turnieje wiedzy artystycznej

Finalista (≥2) k.prz. objętych r.pl.n. szk. art.  – 10

Laureat (≥2) turnieju z przedmiotu (lub -ów) nieobjętych r.pl.n. szk. art . – 7

Finalista (≥2)  turnieju z przedmiotu (lub -ów) nieobjętych r.pl.n. szk. art .– 5

Finalista konkursu z przedmiotu (lub -ów) objętych r.pl.n. szk. art .  – 7

Laureat turnieju z przedmiotu (lub -ów) nieobjętych r.pl.n. szk. art .  – 3

Finalista turnieju z przedmiotu (lub -ów) nieobjętych r.pl.n. szk. art . – 2

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Inne zawody wiedzy, artystyczne lub sportowe organizowane przez KO lub inne podmioty działające na terenie szkoły – wysokie miejsce na szczeblu

Międzynarodowym – 4

Krajowym – 3

Wojewódzkim – 2

Powiatowym – 1

 

 

 

 

 

 

B. Aktywność społeczna

3

Razem

200

*przedmioty brane pod uwagę przy rekrutacji do I LO podajemy przy konkretnej klasie

**zawody i premiowane miejsca (lokaty) podaje Kurator Oświaty.

 

 

Ogłoszenia

JĘZYK FRANCUSKI

W dniach 19 - 21 luty zajęcia z języka francuskiego nie odbędą się. Pozostałe zajęcia odbywają się zgodnie z planem.


Złota Szkoła 2017

Social Media

I love Dubois

 

Wyniki maturalne 2017

 

Kalendarz szkolny

Zmiany w planie

Zmiany w planie na czwartek 15.02.2018r.


Kl II d idzie do domu po 7 lekcji
Kl I f na 2 lekcji ma wychowanie do życia w rodzinie
Kl III g na 6 lekcji ma okienko
Kl II f na 7 lekcji ma okienko
Kl II f przychodzi na 2 lekcję
Kl III d na 4 lekcji ma okienko
Kl III f i III g grupa prof. Krośko na 3 lekcji ma okienko


UWAGA
Klasy mające okienka idą do bufetu lub czytelni.

Nauczyciele nieobecni: T.Sołtysiak, B.Krośko

Logowanie