Strona główna

Program doradztwa zawodowego

WEWNĄTRZSZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ST. DUBOIS W KOSZALINIE

                                                         ROK SZKONY 2018/2019  W programie doradztwa zawodowego wraz z doradcą zawodowym współuczestniczą:1. wychowawcy klas

2. nauczyciele przedmiotów

3. przedstawiciele Rady Rodziców

4. przedstawiciele instytucji zewnętrznych zajmujących się doradztwem

 

Charakterystyka placówki:I Liceum Ogólnokształcące im. St. Dubois w Koszalinie to najlepsze koszalińskie liceum. Uczy się w nim około 500 uczniów. Na 2 i 3 poziomie jest po osiem klas, na piewszym siedem. W każdej klasie uczy się od 27-32 uczniów. Uczniowie naszej szkoły to młodzież bardzo ambitna i zdolna. Aby dostać się do „Dubois” musieli osiągnąć bardzo dobre wyniki na egzaminie gimnazjalnym oraz na świadectwie ukończenia gimnazjum.

Nauka i wiedza zajmuje znaczące miejsce w życiu naszych uczniów. Młodzież naszej szkoły najczęściej pochodzi z rodzin inteligenckich i dobrze sytuowanych, w których dużą wagę przywiązuje się do dobrego wykształcenia. Rodzice wobec swoich dzieci są wymagający czasami zbyt wymagający. Odnoszę wrażenie, że zbyt dużą wagę niektórzy rodzice przywiązują do osiągania jak najlepszych wyników przez dzieci ze wszystkich przedmiotów, a mniej skupiają się na tym, aby dostrzec i pomóc dziecku w odkryciu własnych talentów, możliwości i ich rozwijaniu. Do wyboru kierunku studiów uczniowie podchodzą poważnie, poszukując pomocy, wsparcia w podjęciu decyzji. Monitoring losów absolwentów wskazuje, że każdego roku zdecydowana większość naszych uczniów dostaje się na studia w kraju i za granicą.

Wiedza młodzieży na temat doradztwa zawodowego jest pełna luk i społecznych stereotypów stąd dostrzegam potrzebę wprowadzenia stałych, cyklicznych zajęć i spotkań podejmujących tematykę z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli.

 

Diagnoza

 

Realizacja zadań ujętych w Wewnątrzszkolnym Systemie Doradztwa Zawodowego poprzedzona zostanie diagnozą stanu wyjściowego wiedzy i zapotrzebowania uczniów, rodziców i nauczycieli na informacje i pomoc w planowaniu kształcenia oraz kariery zawodowej.

 

Cele ogólne:1. Pomaganie uczniom w trafnym wyborze zawodu i drogi dalszego kształcenia oraz w określaniu własnych predyspozycji.

2. Dostarczanie uczniom niezbędnych informacji do podjęcia trafnych wyborów zawodowych i określenia dalszej drogi kształcenia.

3. Przygotowanie rodziców do efektywnego i twórczego wspierania dzieci w podejmowaniu decyzji zawodowych i dalszego kształcenia.

4. Pomaganie nauczycielom w realizacji działań w obrębie ich przedmiotu mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy ucznia.

 

Cele szczegółowe:A. I rok nauki1. Uczeń rozwija wiedzę o sobie samym.

2. Uczeń potrafi dokonać samooceny.

3. Uczeń potrafi zdiagnozować swoje zapotrzebowanie na informacje edukacyjne i zawodowe.

4. Rodzice podejmują inicjatywę podniesienia umiejętności komunikowania się ze swoimi dziećmi.

5. Rodzice potrafią zdiagnozować swoje zapotrzebowanie na informacje edukacyjne i zawodowe.

6. Nauczyciele znają źródła informacji możliwych do wykorzystania na swoim przedmiocie z zakresu samopoznania uczniów.

 

B. II rok nauki1. Uczeń rozwija dociekliwość poznawczą w zakresie znajomości grup zawodowych i specjalności. Poznaje zawody i miejsca pracy.

2. Uczeń podejmuje inicjatywę poznania realiów rynku pracy.

3. Uczeń potrafi zinterpretować w stosunku do siebie zdobyte informacje o rynku pracy.

4. Uczeń zna sposoby radzenia sobie ze zmianami, rozwija umiejętności pozwalające na adaptację do zmieniających się warunków.

5. Uczeń potrafi podejmować decyzję i zna konsekwencję własnych wyborów.

6. Uczeń działa w zakresie poszukiwania indywidualnego rozwiązania edukacyjnego i zawodowego.

7. Uczeń opracowuje indywidualny plan działania.

8. Rodzice podejmują inicjatywę zdobycia informacji o zawodach i karierach adekwatnych dla swoich dzieci oraz wspólnego zaplanowania dalszej edukacji.

9. Rodzice, uczniowie i nauczyciele znają instytucje wspierające młodzież w podejmowaniu decyzji zawodowych.

10. Nauczyciele podejmują działania w obrębie swojego przedmiotu

z zakresu doradztwa zawodowego.C. III rok nauki1. Uczeń podejmuje realizację zadań określonych w indywidualnym planie działania.

2. Nauczyciele tworzą warunki sprzyjające wymianie informacji zawodowych między uczniami.

3. Rodzice podejmują działania wspierające dzieci w realizacji indywidualnego planu działania.

4. Nauczyciele monitorują losy zawodowe absolwentów

 

Do gabinetu zapraszam na wszystkich długich przerwach i w godzinach wyznaczonych (informacja na drzwiach gabinetu doradztwa)

Złota Szkoła

Social Media

I love Dubois

 

Wyniki maturalne 2018

Kalendarz szkolny

Zmiany w planie

Logowanie