Strona główna

Profile klas i zasady rekrutacji w roku szkolnym 2016/2017

Serdecznie zapraszamy uczniów klas trzecich gimnazjów  do podjęcia nauki w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Dubois. 

Zaplanowaliśmy dla Was 6 oddziałów (dla 180 uczniów). Poniżej przedstawiamy naszą ofertę klas i zasady rekrutacji (wspólne dla wszystkich szkół ponadgimnaazjalnych w Koszalinie).

 

Profile klas 2016/2017

L.p.              

Symbol

Oddział

Przedmioty rozszerzone

Przedmioty uwzględniane przy rekrutacji : język polski, matematyka oraz

 

1

A

Matematyczny

matematyka, fizyka, informatyka

fizyka, język angielski

2

B

Matematyczny

matematyka, fizyka,

 język angielski,   

fizyka, język angielski

3

C

Matematyczno-ekonomiczny

matematyka, geografia ,                 język angielski

geografia, język angielski

4

D

 

Biologiczno-chemiczny

biologia, chemia

biologia, chemia

5

E

 

Biologiczno-chemiczny

biologia, chemia

biologia, chemia

6

F

 

Humanistyczny

język polski, historia, wos

historia, język angielski

 

                           

Zasady

 obowiązujące przy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych

na rok szkolny 2016/2017

 

I.  O przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej mogą się ubiegać kandydaci, którzy:

1.      Posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum.

2.      [w przypadku kandydatów do szkół zawodowych] Posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie lekarskie zawierające  orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

II. W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc:

1.      W pierwszym etapie brane są pod uwagę kryteria (patrz - tabela):

1)      wynik egzaminu gimnazjalnego,

2)      oceny ze świadectwa ukończenia gimnazjum,

3)      świadectwo z wyróżnieniem (pasek),

4)      szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie.

2.      W przypadku równorzędnych wyników w drugim etapie przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia (potwierdzonymi opinią ppp).

3.      W przypadku równorzędnych wyników lub jeżeli szkoła dysponuje miejscami, w trzecim etapie brane są pod uwagę kryteria:

1)      wielodzietność rodziny kandydata,

2)      niepełnosprawność kandydata,

3)      niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4)      niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

5)      niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6)      samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7)      objęcie kandydata pieczą zastępczą.

III.  W pierwszej kolejności przyjmowani są laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim – zgodnie z listą ogłoszoną przez Kuratora Oświaty do końca lutego 2016 r.

IV. Terminy związane z rekrutacją określił Kurator Oświaty w zarządzeniu z 29  stycznia 2016 r.

 

REKRUTACJA 2016/2017 - PUNKTACJA

Ustawa o systemie oświaty

Kryteria 1 - 4

 

Rozporządzenie MEN

Liczba punktów

 

1. Wynik egzaminu

 za każdy % przyznaje się 0,2 pkt., np. 80% =16 pkt., 60%= 12 pkt.

max. 100

Język polski  

 

20

Matematyka 

   

20

Historia i WoS 

 

20

Przyrodnicze 

 

20

Język obcy PP

 

20

2. Świadectwo gimn.

Punkty przyznaje się za oceny: 2 (dopuszczający/ 3 (dostateczny)/4 (dobry) / 5 (bardzo dobry)/6 (celujący)

max. 80

Język polski  

2= 2 pkt., 3= 8 pkt., 4 = 12pkt., 5 = 16pkt., 6 = 20 pkt.

20

Matematyka 

 

20

Ustalony przez szkołę 1

zgodnie z zasadami rekrutacji;  przedmioty brane pod uwagę w rekrutacji do     I LO są podane przy każdej klasie

20

Ustalony przez szkołę 2

 

20

3. Pasek

 

5

 

A. Tytuły w zawodach wiedzy*

max. 13

4. Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie

k.prz. – konkurs przedmiotowy

k.tem. – konkurs tematyczny, k.interd. – konkurs interdyscyplinarny,

r.pl.n. – ramowy plan nauczaania, szk. art. – szkoła artystyczna

1. Ponadwojewódzkie konkursy wiedzy organizowane przez  Kuratorów Oświaty na podst. porozumień

Finalista k.prz.

Laureat k.tem. lub k.interd.

Finalista k.tem. lub k.interd.

 

10

7

7

2. Międzynarodowe lub ogólnopolskie konkursy wiedzy albo turnieje ogólnopolskie - artystyczne

Finalista konkursu z przedmiotu lub przedmiotów objętych r.pl.n. szk. art. 

Laureat turnieju z przedmiotu (lub -ów) nieobjętych r.pl.n. szk. art.  

Finalista turnieju z przedmiotu (lub -ów) nieobjętych r.pl.n. szk. art. 

 

10

4

3

3. Wojewódzkie konkursy wiedzy organizowane przez  KO

 

Finalista (≥2) k. prz. 

Laureat (≥2) k.tem. lub k.interd.

Finalista (≥2)  k.tem. lub k.interd.

Finalista k.prz.

Laureat  k.tem. lub k.interd. 

Finalista k.tem.,interd. 

 

 

10

7

7

5

3

4. Ponadwojewódzkie lub wojewódzkie konkursy lub turnieje wiedzy artystycznej

                                                    Finalista (≥2) k.prz. objętych r.pl.n. szk. art.

Laureat (≥2) turnieju z przedmiotu (lub -ów) nieobjętych r.pl.n. szk. art.

 Finalista (≥2)  turnieju z przedmiotu (lub -ów) nieobjętych r.pl.n. szk. art.

Finalista konkursu z przedmiotu (lub -ów) objętych r.pl.n. szk. art.

 

Laureat turnieju z przedmiotu (lub -ów) nieobjętych r.pl.n. szk. art.

 

Finalista turnieju z przedmiotu (lub -ów) nieobjętych r.pl.n. szk. art.

 

10

7

5

7

3

2

 

5. Inne zawody wiedzy, artystyczne lub sportowe organizowane przez KO lub inne podmioty działające na terenie szkoły – wysokie miejsce na szczeblu

Międzynarodowym 

Krajowym 

Wojewódzkim 

Powiatowym 

 

 

4

3

3

1

B. Aktywność społeczna

2

Razem

200

*zawody i premiowane miejsca (lokaty) podaje Kurator Oświaty – do końca lutego

Złota Szkoła 2017

Social Media

I love Dubois

 

Wyniki maturalne 2017

 

Kalendarz szkolny

Zmiany w planie

Zmiany w planie na piątek 8.12.2017r.


Kl I a na 6 lekcji ma wychowanie do życia w rodzinie
Kl III f grupa prof. Deski przychodzi na 2 lekcję
Kl I e grupa prof. Deski przychodzi na 3 lekcję
Kl II a grupa prof. Glińskiej na 3 lekcji ma j.ang. z prof. Sosnowską

UWAGA
Klasy drugie kończą lekcje 4 godziną lekcyjną.
Klasy mające okienka idą do bufetu lub czytelni.

Nauczyciele nieobecni : M. Glińska, A.DeskaLogowanie